immigration lawyer, miami fl
Sitwayènte ak Natiralizasyon
Sitwayènte ak Natiralizasyon
> Sitwayènte ak Natiralizasyon

Sitwayènte ak Natiralizasyon

Gen twa fason pou pran nasyonalite ameriken: si ou fèt nan Etazini, si ou se pitit yon sitwayen ameriken oswa atravè pwosesis natiralizasyon.

Pwosesis natiralizasyon an kòmanse nan chèche antre Etazini legalman, epi apresa jwenn estati rezidan pèmanan legal. Pou rive nan nivo sa a, yon moun dwe viv nan peyi a pandan senk ane konsekitiv, oswa twa ane si ou marye ak yon sitwayen ameriken. Lòt kalifikasyon yo enkli ou dwe gen 18 ane pou pi piti, ou ka li ak ekri anglè epi gen bon karaktè moral ak lwayote anvè Etazini.

Kòm yon sitwayen ameriken ou gen posiblite pou vote, ranpli yon pòs nan leta, vwayaje ak yon paspò ameriken epi sipòte manm fanmi ou pou vin sitwayen tou. Nan kabinè avoka Michael G. Murray, P.A., ou pral jwenn yon avoka ki gen konesans pou asiste w nan pwosesis natiralizasyon an.

Natiralizasyon mande pli spase senpleman ranpli papye ki nesesè yo. Li enpòtan pou nou revize ka pa w la pou idantifye nenpòt obstak potansyèl. Aksyon kriminèl senp oswa absans pwolonje an deyò Etazini se pwoblèm ki merite atansyon espesyal. Nou idantifye obstak potansyèl yo epi detèmine fason pou simonte yo konsa ou ka jwenn sitwayènte a.

Entèvyou pou sitwayènte a se yon pyès esansyèl nan pwosesis natiralizasyon an. Yon ofisyèl Etazini pral fè entèvyou ak ou. Sèvis Natiralizasyon ak Imigrasyon (USCIS). Nou ede ou simonte presyon nan prepare ou pou entèvyou sa a epi edike ou konsènan sa yo pral mande ou. Objektif nou se pou rann wout pou sitwayènte a pi fasil posib.

bezwen èd yon avoka imigrasyon nan Sid Florid?>KONTAKTE MICHAEL G. MURRAY, P.A.

HOW CAN WE HELP YOU?
tell us here.
 
let us be your guide.
WHO IS Michael G. Murray, Esq?

Michael G. Murray, av. te fèt nan Miami, epi gradye avè Onè ak Merit nan Inivèsite Florida. Li te pran yon MEtriz nan Emerson College nan Boston, Masachosèt, epi Doktora li nan Dwa nan St. Thomas Lekòl de Dwa nan Miami, Florida. Pandan l te lekòl de Dwa, Mesye Murray te resevwa Rekonpans nan Pwosedi Kriminèl, Defansè pou Pwosè, Entèvyou, Konsèy, ak Negosyasyon, ak Klinik Lwa Imigrasyon, ki konsakre nan tèz li pou eksepsyon kriminèl pou etranje ki kondane pou krim vyolan. Mesye Murray gen anpil eksperyans nan lwa ...

LEARN MORE
NEWS FOR

Jun 18, 2015 /  “How my internship taught me the importance of hiring an attorney for immigration services,” by guest writer: Samantha Jean Francois
The article below was written by Samantha Jean Francois, a promising law student at St. Thomas University and summer intern at Michael G. Murray, P.A.. Being a law student is said to have many advantages. One is that we are said to understand legal terms better than the average person without any legal experience.  Every law student has gotten a random phone call from a friend or family member looking for legal advice. The biggest misconception about law is that ...

READ OUR BLOG
WE SPEAK Spanish, French, Creole, Mandarin & Portuguese CONTACT US (305) 895-2500 home