immigration lawyer, miami fl
Sitiyasyon Espesyal Imigran Jivenil (SIJS)
Sitiyasyon Espesyal Imigran Jivenil (SIJS)
> Sitiyasyon Espesyal Imigran Jivenil (SIJS)

Sitiyasyon Espesyal Imigran Jivenil (SIJS)

Konfòmeman ak INA § 101(a)(27)(J), anba klasifikasyon “Espesyal Imigran Jivenil,” kèk moun san papye, ke yo te deklare depandan yon tribinal jivenil oswa yo te plase nan adopsyon, epi kote pa gen posiblite pou reyini ak youn oswa toude paran yo akòz abi, abandon oswa neglijans, ka jwenn estati legal imigrasyon. Si timoun nan pa nan yon kay adopsyon, donk li nesesè pou yon moun gen volonte ak kapasite pou chèche epi jwenn swa responsablite swa kontwòl total timoun nan. Daprè desizyon tribinal jivenil sou petisyon sou responsablite oswa kontwòl total oswa pou mete yon timoun nan kay adopsyon, timoun lan depann de yon tribinal jivenil. Li posib pou yon paran chèche kontwòl total pou timoun lan epi apre aplike pou SIJS akòz abi, neglijans oswa abandon lòt paran an.

Pou kalifye pou SIJS, timoun lan dwe satisfè senk kondisyon sa yo:
● Timoun lan gen pi piti pase venteyen ane;
● Timoun lan pa marye;
● Timoun lan depann de tribinal familyal/jivenil oswa ap viv anba kontwòl total yon ajans oswa depatman nan leta oswa yon moun oswa yon antite leta oswa tribinal jivenil la te chazi;
● Reyinifikasyon avèk youn oswa toude paran timoun lan pa posib akoz abi, abandon, neglijans, oswa lòt rezon similè daprè lalwa leta a; epi
● Li pa t ap nan enterè timoun lan pou li retounen nan peyi kote l soti a.

Si aplikasyon nan SIJS la reyisi, timoun lan pral resevwa yon kat rezidans. Pou timoun ki ta renmen kontinye lekòl, sa se yon gwo benefis paske ak kat rezidans lan timoun lan ka aplike pou asistans finansyè. Anplis, timoun lan resevwa pèmi travay pou li travay legalman nan Etazini. SIJS founi mwayen pou kèk timoun san papye rive jwen sitwayènte ameriken.

Pou konsiltasyon, kontakte Michael G. Murray, P.A., Avoka ki baze nan Miami pou Sitiyasyon Espesyal Timoun Imigran.

bezwen èd yon avoka imigrasyon nan Sid Florid?>KONTAKTE MICHAEL G. MURRAY, P.A.

HOW CAN WE HELP YOU?
tell us here.
 
let us be your guide.
WHO IS Michael G. Murray, Esq?

Michael G. Murray, av. te fèt nan Miami, epi gradye avè Onè ak Merit nan Inivèsite Florida. Li te pran yon MEtriz nan Emerson College nan Boston, Masachosèt, epi Doktora li nan Dwa nan St. Thomas Lekòl de Dwa nan Miami, Florida. Pandan l te lekòl de Dwa, Mesye Murray te resevwa Rekonpans nan Pwosedi Kriminèl, Defansè pou Pwosè, Entèvyou, Konsèy, ak Negosyasyon, ak Klinik Lwa Imigrasyon, ki konsakre nan tèz li pou eksepsyon kriminèl pou etranje ki kondane pou krim vyolan. Mesye Murray gen anpil eksperyans nan lwa ...

LEARN MORE
NEWS FOR

Jun 18, 2015 /  “How my internship taught me the importance of hiring an attorney for immigration services,” by guest writer: Samantha Jean Francois
The article below was written by Samantha Jean Francois, a promising law student at St. Thomas University and summer intern at Michael G. Murray, P.A.. Being a law student is said to have many advantages. One is that we are said to understand legal terms better than the average person without any legal experience.  Every law student has gotten a random phone call from a friend or family member looking for legal advice. The biggest misconception about law is that ...

READ OUR BLOG
WE SPEAK Spanish, French, Creole, Mandarin & Portuguese CONTACT US (305) 895-2500 home