immigration lawyer, miami fl
Magouy Maryaj LGBT
Magouy Maryaj LGBT
> Magouy Maryaj LGBT

Magouy Maryaj LGBT

Maryaj magouy oswa refi yon petisyon pou viza sou baz sispisyon maryaj magouy gen konsekans ekstrèmman grav. Daprè Seksyon 204(c) nan Lwa Imigrasyon ak Nasyonalite, yon petisyon pou imigran I-130 ki yo idantifye ki baze sou yon maryaj magouy pa sèlman elimine, men yo pap janm apwouve okenn lòt petisyon apresa si (1) imigran an te jwenn, oswa chèche jwenn estati fanmi imedyat tankou konjwen yon sitwayen ameriken oswa estati preferansyèl kòm konjwen yon rezidan pèmanan legal, atravè yon maryaj ke yo te pwouve kòm yon efò pou chape anba lwa imigrasyon yo; oswa (2) imigran an te eseye oswa fè magouy pou antre nan yon maryaj nan objektif pou evite lwa imigrasyon yo.

Konsa, menm si se jis yon sispisyon ke yo te marye inikman pou benefis imigrasyon yo ka deklanche sa yo rele “eliminasyon maryaj magouy” INA 204(c) a.

Michael Murray, av. te fè diskou sou sijè INA 204(c) a nan sa ki gen pou wè ak koup omoseksyèl ki te nan te nan yon maryaj etewoseksyèl. Kèk nan maryaj sa yo enplike anilasyon petisyon pou viza ki baze sou sispisyon magouy. Sa se yon domèn lwa k ap evolye epi ki manse yon estrateji byen prepare pou simonte anilasyon potansyèl maryaj magouy INA 204(c) a.

Avan ou ranpli yon petisyon viza baze sou maryaj, kontakte MICHAEL G. MURRAY, P.A. pou yon konsiltasyon konfidansyèl konsènan lòt maryaj anvan ki ka pouse. Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon ap detekte magouy.

bezwen èd yon avoka imigrasyon nan Sid Florid?>KONTAKTE MICHAEL G. MURRAY, P.A.

HOW CAN WE HELP YOU?
tell us here.
 
let us be your guide.
WHO IS Michael G. Murray, Esq?

Michael G. Murray, av. te fèt nan Miami, epi gradye avè Onè ak Merit nan Inivèsite Florida. Li te pran yon MEtriz nan Emerson College nan Boston, Masachosèt, epi Doktora li nan Dwa nan St. Thomas Lekòl de Dwa nan Miami, Florida. Pandan l te lekòl de Dwa, Mesye Murray te resevwa Rekonpans nan Pwosedi Kriminèl, Defansè pou Pwosè, Entèvyou, Konsèy, ak Negosyasyon, ak Klinik Lwa Imigrasyon, ki konsakre nan tèz li pou eksepsyon kriminèl pou etranje ki kondane pou krim vyolan. Mesye Murray gen anpil eksperyans nan lwa ...

LEARN MORE
NEWS FOR

Jun 18, 2015 /  “How my internship taught me the importance of hiring an attorney for immigration services,” by guest writer: Samantha Jean Francois
The article below was written by Samantha Jean Francois, a promising law student at St. Thomas University and summer intern at Michael G. Murray, P.A.. Being a law student is said to have many advantages. One is that we are said to understand legal terms better than the average person without any legal experience.  Every law student has gotten a random phone call from a friend or family member looking for legal advice. The biggest misconception about law is that ...

READ OUR BLOG
WE SPEAK Spanish, French, Creole, Mandarin & Portuguese CONTACT US (305) 895-2500 home