immigration lawyer, miami fl
Imigrasyon sou baz Fanmi LGBT
Imigrasyon sou baz Fanmi LGBT
> Imigrasyon sou baz Fanmi LGBT

Imigrasyon sou baz Fanmi LGBT

An Jen 2013, Lakou Siprèm te rejte Seksyon 3 nan Lwa Defans Maryaj la (Defense of Marriage Act, “DOMA”) pou enkonstitisyonalite. DOMA te defini maryaj nan sa ki gen pou wè ak benefis federal kòm ant yon gason ak yon fi. Kounye a, koup marye, ras diferan, omoseksyèl gen dwa voye petisyon pou menm benefis imigrasyon ki ofri pou koup etewoseksyèl yo. Benefis sa yo enkli petisyon ki baze sou fanmi, petisyon pou depandan sou baz anplwa, petisyon viza non imigran, ak petisyon eksepsyon baze sou fanmi.

Lwa sou Imigrasyon ak Nasyonalite a konsidere jiridiksyon kote maryaj la te selebre a epi, poutèt sa, koup omoseksyèl ki marye nan yon eta ki otorize maryaj omoseksyèl, men rete kounye a nan yon eta ki pa otorize l, toujou elijib pou benefis imigrasyon yo.

Kabinè avoka MICHAEL G. MURRAY, P.A. pran angajman pou defann dwa moun ak koup nan zafè imigasyon. Tanpri vizite Blòg nou an pou dènye detay ak repons pou Kesyon Moun Poze Plis yo. Pou aprann plis konsènan maryaj omoseksyèl ak pwoblèm imigrasyon yo, kontakte biwo avoka nou an ki baze nan Miami.

bezwen èd yon avoka imigrasyon nan Sid Florid?>KONTAKTE MICHAEL G. MURRAY, P.A.

HOW CAN WE HELP YOU?
tell us here.
 
let us be your guide.
WHO IS Michael G. Murray, Esq?

Michael G. Murray, av. te fèt nan Miami, epi gradye avè Onè ak Merit nan Inivèsite Florida. Li te pran yon MEtriz nan Emerson College nan Boston, Masachosèt, epi Doktora li nan Dwa nan St. Thomas Lekòl de Dwa nan Miami, Florida. Pandan l te lekòl de Dwa, Mesye Murray te resevwa Rekonpans nan Pwosedi Kriminèl, Defansè pou Pwosè, Entèvyou, Konsèy, ak Negosyasyon, ak Klinik Lwa Imigrasyon, ki konsakre nan tèz li pou eksepsyon kriminèl pou etranje ki kondane pou krim vyolan. Mesye Murray gen anpil eksperyans nan lwa ...

LEARN MORE
NEWS FOR

Jun 18, 2015 /  “How my internship taught me the importance of hiring an attorney for immigration services,” by guest writer: Samantha Jean Francois
The article below was written by Samantha Jean Francois, a promising law student at St. Thomas University and summer intern at Michael G. Murray, P.A.. Being a law student is said to have many advantages. One is that we are said to understand legal terms better than the average person without any legal experience.  Every law student has gotten a random phone call from a friend or family member looking for legal advice. The biggest misconception about law is that ...

READ OUR BLOG
WE SPEAK Spanish, French, Creole, Mandarin & Portuguese CONTACT US (305) 895-2500 home