immigration lawyer, miami fl
Imigrasyon Pou Fanmi
Imigrasyon Pou Fanmi
> Imigrasyon Pou Fanmi

Imigrasyon Pou Fanmi

Nan kabinè legal Michael G. Murray, P.A., nou travay nan limit lwa imigrasyon Etazini pou reyini fanmi epi akonpli lòt objektif kliyan nou gen nan zafè imigrasyon.

Kabinè avoka imigrasyon pou fanmi nou an nan Miami ede kliyan nou yo avèk:
● Viza K pou konjwen ak fiyanse yo
● Ajisteman sitiyasyon pou Rezidan pèmannan legal (LPR)
● Apèl administratif ak revizyon desizyon defavorab imigrasyon devan Tribinal Imigrasyon pou Apèl, Biwo Apèl Administratif, e latriye
● Petisyon pou retire kondisyon sou rezidans
● Demann pou atitid devan yon akizasyon ak aksyon an difere
● Pwosesis nan Konsila sou viza pou aplikan ki rezide andeyò Etazini, ki oblije aplikasyon an ale nan Konsila Ameriken apwopriye a epi revizyon Sant Nasyonal Viza a (NVC)
● Aranjman imigrasyon devan tribinal federal, ki enkli tribinal ak kou dapèl distri, enkli pwosè ki enplike manda damne, deklarasyon jijman, petisyon pou revizyon, jijman pou natiralizasyon ak aksyon pou aplike jijman anreta.
● Retire inadmisiblite
● Divòs ki pa konteste
● Petisyon pou òfelen
● Petisyon pou Imigran Jivenil Espesyal

Imigrasyon LGBT

Michael G. Murray, P.A. fyè pou li pami premye kabinè avoka imigrasyon nan Miami, Florid ki te ranpli aplikasyon pou ajisteman sitiyasyon (kat vèt) ki baze sou kliyan menm sèks ki marye. Anplis, Mr. Murray te fè diskou sou sijè tankou magouy ki gen pou wè avèk petisyon pou maryaj omoseksyè kote te genyen yon maryaj etewoseksyèl anvan.

Eksepsyon Pwovizwa sou Prezans Ilegal

Jou 4 mas 2013 la, yon lwa tounèf te pibliye ki otorize kèk paran fanmi imedyat sitwayen ameriken yo mande epi resevwa eksepsyon pwovizwa pou prezans ilegal nan Etazini avan yo kite Etazini pou bay tan pou pwosesis aplikasyon viza imigran yo nan Konsila. Règleman sa redui enpak emosyonèl ak finansye separasyon fanmi pandan desizyon ap pran sou aplikasyon eksepsyon. Kontakte Michael G. Murray, P.A., yon kabinè avoka ki baze nan Miami, pou wè si ou kalifye.

bezwen èd yon avoka imigrasyon nan Sid Florid?>KONTAKTE MICHAEL G. MURRAY, P.A.

HOW CAN WE HELP YOU?
tell us here.
 
let us be your guide.
WHO IS Michael G. Murray, Esq?

Michael G. Murray, av. te fèt nan Miami, epi gradye avè Onè ak Merit nan Inivèsite Florida. Li te pran yon MEtriz nan Emerson College nan Boston, Masachosèt, epi Doktora li nan Dwa nan St. Thomas Lekòl de Dwa nan Miami, Florida. Pandan l te lekòl de Dwa, Mesye Murray te resevwa Rekonpans nan Pwosedi Kriminèl, Defansè pou Pwosè, Entèvyou, Konsèy, ak Negosyasyon, ak Klinik Lwa Imigrasyon, ki konsakre nan tèz li pou eksepsyon kriminèl pou etranje ki kondane pou krim vyolan. Mesye Murray gen anpil eksperyans nan lwa ...

LEARN MORE
NEWS FOR

Jun 18, 2015 /  “How my internship taught me the importance of hiring an attorney for immigration services,” by guest writer: Samantha Jean Francois
The article below was written by Samantha Jean Francois, a promising law student at St. Thomas University and summer intern at Michael G. Murray, P.A.. Being a law student is said to have many advantages. One is that we are said to understand legal terms better than the average person without any legal experience.  Every law student has gotten a random phone call from a friend or family member looking for legal advice. The biggest misconception about law is that ...

READ OUR BLOG
WE SPEAK Spanish, French, Creole, Mandarin & Portuguese CONTACT US (305) 895-2500 home