immigration lawyer, miami fl
Azil
Azil
> Azil

Azil

Yo ka akòde azil a moun nan Etazini ki pa gen posiblite oswa pa vle retounen nan peyi yo akòz yon krent pèsekisyon ki byen fonde sou baz ras, relijyon, nasyonalite, afilyasyon nan yon gwoup sosyal patikilye, oswa opinyon politik.

Dabitid, yon moun kalifye pou azil politik sèlman si li aplike nan espas yon ane depi yo te rive nan Etazini. Sepandan, gen kèk eksepsyon pou delè yon ane sa a, ki kapab aplikab nan ka pa ou la. Epitou, si ou pa satisfè youn nan eksepsyon yo ki pèmèt ou aplike nan espas yon ane, ou ka toujou elijib pou sispann depòtasyon, ki pa gen okenn delè sou li.

Ou ka aplike pou azil kèlkeswa sitiyasyon w nan zafè imigrasyon, sa vle di ou ka aplike menmsi ou ilegal nan Etazini. Si ou santi ou viktim pèsekisyon nan peyi kote w soti, kontakte kabinè avoka Michael G. Murray, P.A. pou yon evalyasyon pou w wè si ou ta gen enterè ranpli yon aplikasyon pou azil oswa anpeche depòtasyon.

bezwen èd yon avoka imigrasyon nan Sid Florid?>KONTAKTE MICHAEL G. MURRAY, P.A.

HOW CAN WE HELP YOU?
tell us here.
 
let us be your guide.
WHO IS Michael G. Murray, Esq?

Michael G. Murray, av. te fèt nan Miami, epi gradye avè Onè ak Merit nan Inivèsite Florida. Li te pran yon MEtriz nan Emerson College nan Boston, Masachosèt, epi Doktora li nan Dwa nan St. Thomas Lekòl de Dwa nan Miami, Florida. Pandan l te lekòl de Dwa, Mesye Murray te resevwa Rekonpans nan Pwosedi Kriminèl, Defansè pou Pwosè, Entèvyou, Konsèy, ak Negosyasyon, ak Klinik Lwa Imigrasyon, ki konsakre nan tèz li pou eksepsyon kriminèl pou etranje ki kondane pou krim vyolan. Mesye Murray gen anpil eksperyans nan lwa ...

LEARN MORE
NEWS FOR

Jun 18, 2015 /  “How my internship taught me the importance of hiring an attorney for immigration services,” by guest writer: Samantha Jean Francois
The article below was written by Samantha Jean Francois, a promising law student at St. Thomas University and summer intern at Michael G. Murray, P.A.. Being a law student is said to have many advantages. One is that we are said to understand legal terms better than the average person without any legal experience.  Every law student has gotten a random phone call from a friend or family member looking for legal advice. The biggest misconception about law is that ...

READ OUR BLOG
WE SPEAK Spanish, French, Creole, Mandarin & Portuguese CONTACT US (305) 895-2500 home