immigration lawyer, miami fl
Azil Pou LGBT
Azil Pou LGBT
> Azil Pou LGBT

Azil Pou LGBT

Aktyèlman, masisi, lezbyèn, desèks, moun ki chanje sèks kapab chèche azil sou baz asosyasyon nan yon gwoup sosyal espesyal.

Pou jwenn azil LGBT nan Etazini, yon moun dwe aplike nan espas yon ane apre l antre epi montre ke chanjman sitiyasyon (tankou piblikasyon nan ane ki pase a, oswa nouvo lwa oswa obligasyon kont omoseksyèl nan peyi orijin yo) te anpeche yo aplike atan.

Moun k ap chèche azil la dwe pwouve devan gouvènman ameriken an ke yo te sibi domaj oswa menas pou atak anba gouvènman OSWA moun gouvènman an refize OSWA pa ka kontwole paske yo se masisi, madivin oswa yo chanje sèks. Yon fòm atak nan nivo pèsekisyon ka enkli oblije yo ak fòs angaje nan pratik ki pa bay doulè ni domaj fizikman, men ki poutan kontrè ak sa moun nan kwè pwofondeman.

Ou ka aplike pou azil nenpòt lè. Pou moun LGBT k ap chèche azil ki pa kalifye pou delè aplikasyon yon ane a, yo ka toujou elijib pou Retrè Ekspilsyon, ki esansyèlman bloke depòtasyon epi founi yon pèmi travay, men pa bay wout pou jwenn kat rezidans.

Nan kabinè Avoka Michael G. Murray, P.A., nou ka ede ou chèche pwoteksyon kont fiti pèsekisyon ki baze sou idantite seksyèl, idantife kòm gason oswa fi, oswa stati VIH moun nan. Nou byen enfòme apwopo lwa sou azil LGBT ak kondisyon yo nan tout mond lan pou ede kliyan nou yo jwenn pi bon rezilta posib nan tribinal imigrasyon yo. Kontakte biwo nou pou planifye yon konsiltasyon pa imel, telefòn, oswa an pèsòn. Enfòmasyon konsènan oryantasyon ak/oswa idantite seksyèl ap rete konfidansyèl.

bezwen èd yon avoka imigrasyon nan Sid Florid?>KONTAKTE MICHAEL G. MURRAY, P.A.

HOW CAN WE HELP YOU?
tell us here.
 
let us be your guide.
WHO IS Michael G. Murray, Esq?

Michael G. Murray, av. te fèt nan Miami, epi gradye avè Onè ak Merit nan Inivèsite Florida. Li te pran yon MEtriz nan Emerson College nan Boston, Masachosèt, epi Doktora li nan Dwa nan St. Thomas Lekòl de Dwa nan Miami, Florida. Pandan l te lekòl de Dwa, Mesye Murray te resevwa Rekonpans nan Pwosedi Kriminèl, Defansè pou Pwosè, Entèvyou, Konsèy, ak Negosyasyon, ak Klinik Lwa Imigrasyon, ki konsakre nan tèz li pou eksepsyon kriminèl pou etranje ki kondane pou krim vyolan. Mesye Murray gen anpil eksperyans nan lwa ...

LEARN MORE
NEWS FOR

Jun 18, 2015 /  “How my internship taught me the importance of hiring an attorney for immigration services,” by guest writer: Samantha Jean Francois
The article below was written by Samantha Jean Francois, a promising law student at St. Thomas University and summer intern at Michael G. Murray, P.A.. Being a law student is said to have many advantages. One is that we are said to understand legal terms better than the average person without any legal experience.  Every law student has gotten a random phone call from a friend or family member looking for legal advice. The biggest misconception about law is that ...

READ OUR BLOG
WE SPEAK Spanish, French, Creole, Mandarin & Portuguese CONTACT US (305) 895-2500 home