immigration lawyer, miami fl
Avoka Depòtasyon
Avoka Depòtasyon
> Avoka Depòtasyon

Avoka Depòtasyon

Avoka kont Depòtasyon ak ekspilsyon (Pwosè).
Nan yon klima kote imigrasyon ap pale de aplike lalwa ak ranfòse sekirite, Depatman Sekirite Teritwa (Department of Homeland Security (DHS)) souvan kòmanse pwosedi ekspilsyon kont anpil sitwayen etranje pou anpil rezon soti nan vyolasyon teknik lwa imigrasyon yo, tankou rantre ilegal oswa pwolonje sejou sou viza, rive nan bagay ki pi serye tankou fwod imigrasyon, etranje ki travèse fwontyè ilegalman, oswa lòt zafè tankou istwa zak kriminèl. Michael G. Murray te jere plizyè santèn ka kriminèl pandan l te travay kòm avoka nan Biwo Avoka Piblik nan Miami Dade. Konsa, non sèlman nou ofri talan nan aranjman ki chita sou eksperyans, men tou yon apwòch pèsonèl pou akizasyon ki gen pou wè ak krim. Se konbinezon eksperyans sa ki asire siksè gwoup nou an nan fè sispann pwosedi yo nan premye moman nou reprezante w. Si nesesè, gwoup nou an prepare pou defann ak tout fòs nou kont ekspilsyon nan ranpli tout aplikasyon nèt ki apwopriye pou soulajman w.

Relouvri Apèl ak Petisyon.
Gwoup nou an jere apèl devan Konsèy Apèl pou Imigrasyon ak devan tribinal federal, ansanm ak petisyon pou relouvri ka pou moun ki te deja resevwa dènye desizyon sou depòtasyon ak ekspilsyon.

Anprizònman ak Odisyon pou Liberasyon sou Kosyon.
Èske ou menm oswa yon manm fanmi ou te nan prizon anba aplikasyon lwa Imigrasyon ak Ladwàn oswa an detansyon nan yon sant ICE? Ekip legal nou an byen konnnen kondisyon ou dwe ranpli pou ou ka libere sou kosyon, epi nou pral prezante agiman solid ke anprizònman obligatwa daprè atik 236(c) nan INA pou krim an rapò ak endesans moral ak kondanasyon pou zak grav pa aplike nan ka pa ou la.

Defans Kriminèl.
Arestasyon pou krim souvan mache ak menas depòtasyon. Gwoup nou an aprann apati eksperyans nou nan jere deli, enfraksyon jivenil, ak kondanasyon konsa ou pa gen pou chèche konsèy plizyè kote pou ka pandan ki ka afekte pozisyon w devan imigrasyon.

bezwen èd yon avoka imigrasyon nan Sid Florid?>KONTAKTE MICHAEL G. MURRAY, P.A.

HOW CAN WE HELP YOU?
tell us here.
 
let us be your guide.
WHO IS Michael G. Murray, Esq?

Michael G. Murray, av. te fèt nan Miami, epi gradye avè Onè ak Merit nan Inivèsite Florida. Li te pran yon MEtriz nan Emerson College nan Boston, Masachosèt, epi Doktora li nan Dwa nan St. Thomas Lekòl de Dwa nan Miami, Florida. Pandan l te lekòl de Dwa, Mesye Murray te resevwa Rekonpans nan Pwosedi Kriminèl, Defansè pou Pwosè, Entèvyou, Konsèy, ak Negosyasyon, ak Klinik Lwa Imigrasyon, ki konsakre nan tèz li pou eksepsyon kriminèl pou etranje ki kondane pou krim vyolan. Mesye Murray gen anpil eksperyans nan lwa ...

LEARN MORE
NEWS FOR

Jun 18, 2015 /  “How my internship taught me the importance of hiring an attorney for immigration services,” by guest writer: Samantha Jean Francois
The article below was written by Samantha Jean Francois, a promising law student at St. Thomas University and summer intern at Michael G. Murray, P.A.. Being a law student is said to have many advantages. One is that we are said to understand legal terms better than the average person without any legal experience.  Every law student has gotten a random phone call from a friend or family member looking for legal advice. The biggest misconception about law is that ...

READ OUR BLOG
WE SPEAK Spanish, French, Creole, Mandarin & Portuguese CONTACT US (305) 895-2500 home