immigration lawyer, miami fl

about michael g.
murray

Michael G. Murray, av. te fèt nan Miami, epi gradye avè Onè ak Merit nan Inivèsite Florida. Li te pran yon MEtriz nan Emerson College nan Boston, Masachosèt, epi Doktora li nan Dwa nan St. Thomas Lekòl de Dwa nan Miami, Florida. Pandan l te lekòl de Dwa, Mesye Murray te resevwa Rekonpans nan Pwosedi Kriminèl, Defansè pou Pwosè, Entèvyou, Konsèy, ak Negosyasyon, ak Klinik Lwa Imigrasyon, ki konsakre nan tèz li pou eksepsyon kriminèl pou etranje ki kondane pou krim vyolan.

Mesye Murray gen anpil eksperyans nan lwa imigrasyon, li te reprezante kliyan k ap chèche eksepsyon kriminèl, ajisteman sisiyasyon, anilasyon ekspilsyon, azil ak natiralizasyon. Yon domèn espesyal enterè pou Mesye Murray se asiste timoun piti san papye pou jwenn rezidans legal atravè Sitiyasyin Espesyal Imigran jivenil (SIJS).

Avan li te louvri kabinè lwa imigrasyon li a, Mesye Murray te sèvi pandan de ane kòm avoka defans kriminèl nan Biwo Avoka piblik Miami Dade. Pandan sèvis li, Mesye Murray te patisipe nan plis pase 80 pwosè, ap pwoteje enterè timoun ak granmoun ki akize ak deli ak krim. Eksperyan konbine Mesye Murray nan lwa imigrasyon ak lwa kriminèl te ba li kapasite pou reprezante efikasman imigran nan tribinal kriminèl pou chèche soilajman apre kondanasyon.

Siksè mesye Murray nan domèn azil sou baz oryantasyon seksyèl devwale yon pasyon pou ede moun GLBT jwenn sitiyasyon legal nan Etazini. Alasuit yon desizyon san presedan Etazini Windsor 26 jen 2013, Mesye Murray te remèt plizyè kat rezidans pou petisyon sou maryaj omoseksyèl epi te fè yon diskou sou zafè magouy nan sa ki gen pou wè ak aplikasyon sa yo.

Mesye Murray otorize pou pratike nan tout tribinal Florida, ansanm ak Tribinal Distri Etazi pou Distri Sid Florida, epi nan Kou Dapèl Etazi ni pou Dizyutyèm Sikwi.

POU KONSÈY
Frank Murray, av.
Yon pyonye nan pratik lwa imigrasyon nan Miami, Florida, Frank Murray te pratike lwa imigrasyon pou plis pase 40 ane. Pandan peryòd sa, mesye Murray te ede plizyè dizèn milye moun jwen estati legal, sa ki enkli residans legal pèmanan (“kat rezidans”) ak sitwayènte Ameriken. Mesye Murray te gradye nan Inivèsite Florida avèk yon diplòm Doktè nan Dwa an 1968. Li te fè diskou epi pibliye atik nan domèn Lwa Imigrasyon & Nasyonalite.

  • Memberships:
  • The Florida Bar
  • The Florida Bar, Grievance Committee
  • Dade-County Bar Association
  • American Immigration Lawyers Association (AILA)
  • Gay & Lesbian Lawyers Association (GALLA)
  • SAVE Dade, Young Guardians Society
HOW CAN WE HELP YOU?
tell us here.
 
let us be your guide.
WE SPEAK Spanish, French, Creole, Mandarin & Portuguese CONTACT US (305) 895-2500 home